Cập nhật kiến thức chuyên môn về dược
  Cập nhật kiến thức chuyên môn về dược
  Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020
  Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020
  Trường trung cấp Y tế Vĩnh Phúc xét tuyển tốt nghiệp THPT
  Trường Trường trung cấp Y tế Vĩnh Phúc xét tuyển tốt nghiệp THPT
  Xét tuyển Trung cấp chính quy - Văn bằng 2 chính quy
  Trường Y tế Vĩnh Phúc tuyển sinh liên tục trong năm các hệ trung cấp chính quy 2 năm, văn bằng 2 chính quy học 1 năm, hệ liên thông cao đăng ...
  Khuôn viên nhà trường
  Trong nhiều năm qua nhà trường đã tiến hành đồng bộ cả về chất lượng đào tạo và cải tạo nâng cấp hạ tầng cơ sở nhằm đáp ứng tốt nhất cho sinh viên đang tham gia học tại trường ..
  Tiết học thực hành về lâm sàng tại nhà trường
  Nhà trường đã đẩy mạnh công tác học đi đôi với hành giúp các em sinh viên nắm chắc hơn nữa các bài học, không bị bỡ ngỡ khi ra nghề ..
  Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp cơ sở lần thứ nhất
  Trường trung cấp y tế vĩnh phúc long trọng tổ chức hội giảng nhà giáo giáo dục cấp cơ sở lần thứ nhất năm 2017..

Học bổng

Quyết định về việc công nhận học bổng và danh sách học sinh đạt học bổng học kỳ I năm thứ nhất năm học 2015- 2016

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

 

SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ  

Số: 67/QĐ– TCYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Yên, ngày 10 tháng 5  năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận học bổng đối với học sinh  các lớp

Y sỹ K10A; Dược CQK9A,B và Điều dưỡng K14A - Học kỳ 1 - Năm thứ nhất - năm học 2015 - 2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ VĨNH PHÚC

          Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Căn cứ Thông tư 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 Quyết định 44/2007-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-TCYT ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường trung cấp y tế Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định xét cấp  Học bổng khuyến khích học tập; 

Căn cứ vào Quyết định số 215/QĐ-TCYT ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường trung cấp y tế Vĩnh Phúc về việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-TCYT ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường trung cấp y tế Vĩnh Phúc về việc sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 5 Quyết định số 52/QĐ-TCYT ngày 06 tháng 4 năm 2015;

          Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của học sinh các lớp Y sỹ K10A; Duwocj CQK9A,B và Điều dưỡng K14A – Học Kỳ 1 – Năm thứ nhất  - năm học 2015 - 2016;

Căn cứ biển bản họp Hội đồng xét rèn luyện và học bổng Học kỳ 1 -  năm thứ nhất các lớp Y sỹ K10A; Dược CQK9A,B và Điều dưỡng K14A ngày 06 tháng 5 năm 2016;

   Xét đề nghị của Trưởng  phòng công tác học sinh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay công nhận học bổng cho 04 học sinh các lớp Y sỹ K10A; Dược CQK9A; Dược CQK9B và Điều dưỡng K14A – Học Kỳ 1 - Năm thứ nhất -  năm học 2015 -2016. 

( có danh sách kèm theo)

Điều 2: Mức học bổng như sau:

- Loại Xuất sắc: 560.000 đồng/tháng.

- Học bổng loại Giỏi: 510.000 đồng/tháng.

- Học bổng loại Khá: 460.000 đồng/tháng.

Nguồn kinh phí: Từ nguồn thu học phí của đơn vị.

Điều 3: Các ông (bà) Trưởng phòng Công tác học sinh; Trưởng phòng TCHC - QT; Trưởng phòng TC – KT và các học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

      -   BGH;

      -   Như điều 3;

      -   Lưu: VT- CTHS.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

  

Ths. BsCKII. Trịnh Thị Luyến

 

 

 


 • THƯ VIỆN ẢNH

 • Lớp thực hành học lâm sàng
  Lớp thực hành học lâm sàng
 • Hội giảng
  Hội giảng
 • Lớp học siêu âm
  Lớp học siêu âm

 • TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ VĨNH PHÚC

 • Địa chỉ: Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211 3860 053 - Website:yduocvinhphuc.edu.vn Email: tcytvp@vinhphuc.edu.vn - ytevinhphuc@moet.edu.vn
  Chịu trách nhiệm nội dung: Trịnh Thị Luyến - Hiệu trưởng Nhà trường